جوهر

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند .
۲ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد .
۳ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانة آن است که با حسادت می کوشید به دیگری صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانة آن است که اتفاق بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد .
۴ـ اگر خواب ببینید قلم خود را جوهر می کنید ، نشانة آن است که با افرادی شرور دوست می شوید و به کاری پست و نادرست تن می دهید .
۵ـ دیدن شیشه های جوهر در خواب ، نشانة داشتن علایقی بیهوده است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب
تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب اسباب کشی خالد اصفهانی تعبیر خواب اسباب کشی: اگر بیند به خانه بزرگتری اسباب کشی کرد دلیل آن است که اشتیاق زیاد برای پر معنا کردن ومفهوم دادن […]

برچسب

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید […]

تعبیر خواب آلات موسیقی

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است . ۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن […]

بی عقل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما کارهایی از روی بی عقلی می کنید : پول بدست می آورید . دیگران بی عقلی می کنند : شادی ناخواسته بچه ها […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments