جیب بر

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است که دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید کند .
۲ـ اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانة آن است که مورد رشک و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید .
۳ـ اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید ، نشانة آن است که با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید .

تعبیر خواب پیشنهادی

قطب نما

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای کوچک است که پیشرفت چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و […]

ویرانه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خانه‌ی خود را ویرانه‌ای ببینید ، بیانگر آن است که در زمان خوشی‌ها ناگهان دچار شکست و ناامیدی خواهید شد .

روغنهای سوختنی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

سلطان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سلطان در سرائی یا در مسجدی یادر دهی شد ، دلیل کند که رنجی و مصیبتی به اهل آن مقام رسد . اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments