حاجی فیروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و بهار نیز فصل تجدید حیات طبیعت می باشد . اگر دیدید حاجی فیروز به در خانه شما آمده از عزیزی دور افتاده ، یا از مسافری خبر می یابید . اگر از حاجی فیروز چیزی گرفتید دینی به گردنتان می افتد و بدهکار و وامدار می شوید . اگر حاجی فیروز می خواند و می رقصید و شما به تماشای آن ایستاده بودید مرتکب گناه می شوید و این گناهی است از جمله معاصی پنهان .

تعبیر خواب پیشنهادی

تلکس و تلگرام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تلکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی است . اگر گمشده یا مسافری دارید که از او بی خبر هستید از […]

تعبیر خواب آشتی
تعبیر خواب آشتی

ابن سیرین گوید : اگر بیند که با کسی آشتی کرد ، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی ، کسی را به فساد دین خواند […]

جاسوس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است که در موقعیتی خطرناک قرار […]

سمانه

محمدبن سیرین گوید : سمانه در خواب پسر غلام بود ، یا پسر خدمتکار . اگر بیند سمانه بگرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که خدمتکار یا غلامش را […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of