حاجی فیروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و بهار نیز فصل تجدید حیات طبیعت می باشد . اگر دیدید حاجی فیروز به در خانه شما آمده از عزیزی دور افتاده ، یا از مسافری خبر می یابید . اگر از حاجی فیروز چیزی گرفتید دینی به گردنتان می افتد و بدهکار و وامدار می شوید . اگر حاجی فیروز می خواند و می رقصید و شما به تماشای آن ایستاده بودید مرتکب گناه می شوید و این گناهی است از جمله معاصی پنهان .

تعبیر خواب پیشنهادی

قماش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست . قماش پارچه نخی است ولی اگر در خواب پارچه […]

بیزار بودن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : از چیزی بیزار هستید : مشکلات بر سر راهتان نمایان می شوند . از یکنفر بیزار هستید : ناراحتی و بیوفائی از چیز بیزار […]

تشنگی

محمدبن سیرین گوید : سیرابی در خواب ، بهتر از تشنگی است . اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت ، دلیل که رنجی و زحمتی بدو […]

عقل

اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود ، چنان که گوید : من عقل توأم ، و بیننده داند که عقل اوست ، دلیل است که او […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x