حامله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است . اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد .
محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن ، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند ، مال دنیا بیشتر بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر فرزند نابالغ پسر خود را آبستن بیند ، دلیل که پدرش را نعمت و مال حاصل گردد
اگر فرزند نابالغ دختر خود را آبستن بیند ، دلیل که مادرش را نعمت و مال حاصل گردد
تام چت ویندرا گوید :
تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد
خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند
لیلا برایت می‌گوید :
اگر مردی در خواب ببیند که آبستن است ، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید .
۲ـ اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد .
۳ـ اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانة آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

بوستان

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن بوستان هدیه فرزند بود

تارک دنیا

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید تارک دنیا شده‌اید ، یعنی به خاطر اشتباهی دچار ناراحتی می‌شوید .

ترمز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترمز را در خواب بدون اتومبیل نمی توان دید . چنانچه در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می گیرد نشان خطر نیست […]

خلعت

محمدبن سیرین گوید : خلعت به خواب دیدن ، چون پاکیزه و نیکو بود ، دلیل بر عزت یافتن و مرتبت و ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments