حامله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است . اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد .
محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن ، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند ، مال دنیا بیشتر بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر فرزند نابالغ پسر خود را آبستن بیند ، دلیل که پدرش را نعمت و مال حاصل گردد
اگر فرزند نابالغ دختر خود را آبستن بیند ، دلیل که مادرش را نعمت و مال حاصل گردد
تام چت ویندرا گوید :
تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد
خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند
لیلا برایت می‌گوید :
اگر مردی در خواب ببیند که آبستن است ، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید .
۲ـ اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد .
۳ـ اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانة آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

طحال

محمد بن سیرین گوید : طحال درخواب دیدن ، مال و شادی بود ، از بهر قوام تن به اوست . اگر بیند که طحال استر داشت ، دلیل کند […]

بازوبند

ابراهیم کرمانی گوید : بازوبند زرین ، اگر بیند که در بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد . اگر […]

راسو

محمدبن سیرین گوید : دیدن راسو به خواب دزد است . اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت ، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی […]

فلاخن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که سنگ فلاخن به کسی انداخت ، دلیل که بر آن کس نفرین کند و دیدن سنگ فلاخن انداختن ، دلیل بر سخن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments