حباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی . اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عمل خلافی مرتکب شده اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید . حباب اگر شیشه ای باشد رسوائی است و بد نامی که زود حاصل می شود و چنان چه حباب شیشه ای شما شیری رنگ و مات باشد عمل خلاف و گناه شما چندی می پاید و پوشیده می ماند ولی بالاخره به بدنامی و رسوائی می انجامد . حباب آب و حباب هایی که بچه ها از صابون و با دمیدن هوای دهان درست می کنند همه گویای پوچی و پوکی است و بی اعتباری کارها و تمینات ما .
لوک اویتنهاو می گوید :
حباب صابون : خوشبختی کوتاه مدت

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

سقط

محمد بن سیرین گوید : خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند . اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد ، دلیل کند که به […]

درخت صنوبر

دلیل کند بر مردی درویش بد دین ، که او را نه دین است و نه دنیا . ۰ ۰ vote Article Rating

 تعبیر خواب سوره تبت

تعبیر خواب سوره تبت محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره تبت می خواند ، دلیل که مکار و فریبنده بود و از عقوبت حق تعالی در خطر بود . […]

نشاط

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می کنید ، نشانة آن است که وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و کارها […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x