حد زدن

محمدبن سیرین گوید : حد زدن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند . اگر بیند که او را حد می زند ، تاویلش به خلاف این است . جابر مغربی گوید : اگر کسی را بیند حد می زدند ، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است ، دلیل بر رنج و اندوه است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیرخواب صدقه دادن
تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن از محمدبن سیرین تعبیر خواب صدقه دادن عالم ، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد . اگر بیند پادشاه صدقه داد ، […]

فرینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرینی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف عاید شما می شود . حتی […]

تغذیه حیوانات

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌گردد . به این مطلب رای دهید

نانخواه

اگرنانخواه داشت ، دلیل غم است . اگر بیند که نانخواه بینداخت یا به کسی داد ، دلیل است از غم رهائی یابد . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments