حراج

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید کاسبانی که اجناس خود را حراج کرده اند ، فریاد می زنند ، نشانة آن است که آیندة درخشان و معاملاتی سود آور خواهید داشت .
۲ـ اگر کاسبی خواب ببیند در حراجی شرکت کرده و جنسی می خرد ، نشانة آن است که دادوستدهای مکرر در پیش خواهد داشت و اگر مزرعه داری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که احشام او برایش سودی فراوان خواهد آورد ، و اگر خانم خانه داری چنین خوابی ببیند نشان فراوانی نعمت و رفاه است .
۳ـ اگر خواب ببینید هنگام شرکت در حراج تأ سف می خورید ، نشانة آن است که می باید در کارهای خود بیشتر دقت کنید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آقا
تعبیر خواب آقا

لیلا برایت در تعبیر خواب آقا می‌گوید : اگر در خواب دیدید که یک آقای متعهد هستید ، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را […]

نخود

خالد اصفهانی : دیدن نخود به خواب تر و خشک ، دلیل غم است . اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود . منوچهر مطیعی تهرانی […]

دکان

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی […]

ارکیده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب گل ارکیده : خوشبختی شما گل ارکیده دارید : شانس و شادی ارکیده میخرید : یک زندگی آسوده به یک زن شوهردار ارکیده […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments