تعبیر خواب پیشنهادی

اصلاح موی سر
تعبیر خواب اصلاح موی سر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود […]

خشت

محمدبن سیرین گوید : خشت درخواب مال بود ، مجموع چنانکه در تاویل ، هر خشتی را هزار درم نهاده بود . اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک […]

تعبیر خواب چاقو
تعبیر خواب چاقو

تعبیر خواب چاقو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد […]

تعبیر خواب برنج
تعبیر خواب برنج

دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن خواب برنج پخته و خام تعابیر متفاوتی دارد. رنج و زحمتی که برای کشت برنج کشیده می‌شود به‌نوعی در تعبیر خواب منعکس‌شده […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x