حمالی

محمدبن سیرین گوید : حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار . جابر مغربی گوید : اگر بیند حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و کرایه ، دلیل که با مردی خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد . اگر دید حمالی می کرد و مزد می گرفت ، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانی او را رنج و غم رسد .

تعبیر خواب پیشنهادی

بستر

محمدبن سیرین گوید : بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از […]

خبزه

گفته اند سه قول است . بعضی گویند : زن بود ، بعضی گویند : رسول ثقه که متاع مردمان به شهرها می برد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر […]

تعبیر خواب زندان
تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان ابن سیرین اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود ، دلیل بر هلاک است ، زیرا که زندان مجهول گور است . […]

ساتور

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ساتور در خواب ، علامت آن است که با ولخرجی افراطی در معرض نقشة افراد شرور قرار می گیرد . اگر در خواب ساتور شکسته […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x