تعبیر خواب حمام

تعبیر خواب حمام

تعبیر خواب حمام علامه مجلسی

و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

 

تعبیر خواب حمام  لوک اویتنهاو

درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک
در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت
در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی
در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند
در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی
صابون زدن در حمام : لذت
حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید
حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی
حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد
حمام کردن با لباس : نشانه ضعف
کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند
تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

تعبیر خواب حمام آنلی بیتون

۱ـ دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانة آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

قفا

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سیلی بر قفای او زدند ، چنانکه آماس کرد ، از آن کس منفعت یابد . اگر بر قفای خود موی بسیار بیند […]

سرکه

محمدبن سیرین گوید : سرکه درخواب ، مال حلال با برکت بود و خوردن او به تاویل نیک است . بعضی از معبران گویند : سرکه ترس درخواب غم و […]

پرتره

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب به یک پرتره‌ی زیبا نگاه کنید ، بیانگر خیانت و بی‌وفایی است . ۰ ۰ vote Article Rating

صابون

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست ، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند . اگر بیند که صابون خورد […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x