تعبیر خواب حمام

تعبیر خواب حمام

تعبیر خواب حمام علامه مجلسی

و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

 

تعبیر خواب حمام  لوک اویتنهاو

درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک
در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت
در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی
در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند
در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی
صابون زدن در حمام : لذت
حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید
حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی
حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد
حمام کردن با لباس : نشانه ضعف
کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند
تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

تعبیر خواب حمام آنلی بیتون

۱ـ دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانة آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز […]

تخته سیاه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است که خبرهایی بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به […]

چشم بستن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی خواب ببیند چشمانش بسته است ، نشانة آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر و نگرانی او […]

عمود

محمدبن سیرین گوید : دیدن عمود به خواب ، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند ، دلیل است بر سخنی سخت . اگر بیند عمود بر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments