حوض

محمدبن سیرین گوید :
اصل حوض در خواب علم ودانش است . اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست ، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد . اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد ، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود . اگر اهل علم است علمش زیاد شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند تن و جامه خود به حوض می شست ، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند . اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی ازجامه در زیر آب ظاهر گشت ، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود . اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود ، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند ، خاصه که حوض ملک او باشد . اگر بیند حوض ملک او نبود و از آن مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود . اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود ، دلیل بر غم و اندوه کند .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگی حوض .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است .
اول : مردم با منفعت .
دوم : مردی توانگروثروتمند .
سوم : مال جمع کردن .
چهارم : عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است .
۲ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

نارنج

حضرت دانیال گوید : اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است ، لاجرم دیدن آن در خواب به تاویل نیکو بود . […]

درد کردن اعضاء

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند که همه اندامهای او درد می کرد ، دلیل که مالی که دارد از دست او برود . اگر بیند که […]

دست زدن

لوک اویتنهاو می گوید : دست زدن جهت تشویق : امیال واهی شما ارضا خواهند شد

 تعبیر خواب ماهی 
 تعبیر خواب ماهی 

ازجمله خواب‌های متداول در میان عموم مردم دیدن خواب ماهی و خوردن و کبابی کردن آن است.  تعبیر خواب ماهی مرده با ماهی زنده بسیار متفاوت است. ازنظر معبران غربی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments