حیض

محمدبن سیرین گوید :
حیض ، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال . اگر مردی بیند که حائض شد ، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد . اگر مردی بیند که زنش حائض شد ، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود . اگر صاحب خواب مستور بود ، دلیل که در کار خویش متحیر شود . اگر بیند زنش از غسل پاک شد ، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود . اگر بیند با زن حائض جماع کرد ، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود و بعضی از معبران گویند : کارش دشوار گردد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

ترقه بازی

اچ میلر می‌گوید : ترقه بازی در خواب ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است . به این مطلب رای دهید

کوره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کورة روشن در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانة آن […]

برادری

اچ میلر می‌گوید : اگر در خواب ببینید با کسی پیمان دوستی می‌بندید ، نشانه‌ی آن است با فردی آشنا می‌شوید که یکی از دوستان عزیز و باوفای شما می‌شود […]

قند

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قند خورد ، دلیل که به تعجیل کاری کند و از آن پشیمان شود . اگر بیند به خروار قند داشت ، دلیل که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments