حیض

محمدبن سیرین گوید :
حیض ، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال . اگر مردی بیند که حائض شد ، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد . اگر مردی بیند که زنش حائض شد ، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود . اگر صاحب خواب مستور بود ، دلیل که در کار خویش متحیر شود . اگر بیند زنش از غسل پاک شد ، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود . اگر بیند با زن حائض جماع کرد ، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود و بعضی از معبران گویند : کارش دشوار گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

زردآلو

محمدبن سیرین گوید : زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین ، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود . اگر زردآلو ترش بود […]

تیز کردن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید ، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد .

تنبیه شدن

آنلی بیتون می‌گوید : تنبیه شدن در خواب ، بیانگر آن است که کارتان را به خوبی انجام نمی‌دهید . اگر در خواب کسی را تنبیه کنید ، نشانه‌ی آن […]

خسوف

لوک اویتنهاو می گوید : خسوف : اخبار بد آنلی بیتون می‌گوید : دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x