تعبیر خواب پیشنهادی

بازوبند

ابراهیم کرمانی گوید : بازوبند زرین ، اگر بیند که در بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد . اگر […]

رباخوار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد . ۲ـ اگر […]

پشته

محمد بن سیرین گوید : اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود ، یا بر پشته کوهی ، دلیل است بر مردی بزرگوار ، که شرف و منزلت […]

بام

اگر بیند بر بام خانه مجهول بود ، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت . اگر دید بام آن خانه معروف بود ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments