خاکسپاری

لوک اویتنهاو می گوید :
خاکسپاری
خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت
خاکسپاری یک بیگانه : ارث
مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث
مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است .
۲ـ دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .
۳ـ دیدن مراسم خاکسپاری فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضای خانواده است . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .
۴ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده است ، نشانة آن است که بزودی بیوه خواهد شد .
۵ـ دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تخمه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند او را تخمه است ، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند ، تا از […]

سبیل

سبیل در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر […]

زولبیا

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد […]

پاشنه

محمدبن سیرین گوید : پاشنه پا درخواب ، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند . اگر بیند که پاشنه پای او بشکست ، دلیل که به کاری مشغول شود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments