ختنه کردن

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند کسی او را ختنه کرد ، دلیل که سنت به جای آورد و نقصان کردن ختنه زیادتی مال دنیا بود . اگر کسی به خواب بیند ختنه کرد ، دلیل که سنتی به جای آورد که آن سنت او از گناهان بازدارد . اگر بیند که به هنگام ختنه خون بیرون آمد ، دلیل که بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه کند . اگر بیند چون ختنه می کرد نظر به ختنه گاه می داشت ، دلیل که غم و اندوه یابد و بیم است که در خذلان افتد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر مردی ختنه کرده به خواب بیند او ختنه کردند ، دلیل که از گناهان باز شود و پاک گردد . اگر بیند که ختنه کرده نباشد ، دلیل که راه مسلمانی بازپس انداخته است و مال او بسیار شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
ختنه کردن به خواب بر پنج وجه است .
اول : سنت به جای آوردن .
دوم : فرزند .
سوم : نیکوئی .
چهارم : آسایش .
پنجم : جدائی از زن

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

ایستگاه قطار

لوک اویتنهاو می گوید : ایستگاه قطار : مسافرت کوتاه تماشای ایستگاه قطاراز دور : یک مهمان ناخوانده لیلا برایت می‌گوید : مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب ، نشانه‌ی […]

زیره

محمدبن سیرین گوید : زیره به خواب ، به طعم ، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد ، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران […]

سوره السبا

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند ، دلیل که زاهد و عابد گردد . ابراهیم کرمانی گوید : دلیل که در طاعت ، […]

چوبک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند . در خواب […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments