تعبیر خواب پیشنهادی

گالش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گالش هم تعبیرکفش را دارد ، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین […]

پیشانی بند

مولف گوید : دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد به این مطلب رای دهید

قطار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است . آمدن و رسیدن […]

استخر
تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر منوچهر مطیعی تهرانی استخر تجسمی است از خواست ها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند . استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments