تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه ابن سیرین

خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز ، که شیرین نباشد ، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش درخواب زیانی ندارد .

تعبیر خواب خربزه ابراهیم کرمانی

خربزه شیرین درخواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن ، دلیل بر زوال غم و اندوه بود . اگر بی وقت بود ، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند .

تعبیر خواب خربزه جابر مغربی

چون خربزه سبز خام است ، خاصه که به طعم شیری بود ، بهتر بود.

 

تعبیر خواب خربزه امام جعفر صادق

دیدن خربزه درخواب بر پنج وجه است .
اول : بیماری .
دوم : زن .
سوم : غم .
چهارم : منفعت .
پنجم : عیش و زندگی خوش ، خاصه که شیرین باشد .

 

تعبیر خواب خربزه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا می شود تعابیر متعارف می گردند . خربزه کلا عیش است و تمتعی است که ما از چیزهای مختلف می بریم . این عیش و تمتع و لذت گاه کام ما را شیرین می کند و گاه تلخی می آورد . چنانچه بیننده خواب ببیند که خربزه می خورد و آن خربزه شیرین است کامیاب می شود به اندازه خربزه ای که خورده و به قدر شیرینی آن . اگر خربزه ای که می خورید بزرگ باشد بهتر از این است که کوچک و محقر باشد . اگر در خواب دیدید که خربزه می خورید و فصل خربزه است نیکو است و خواب شما می گوید غم و اندوه شما از بین می رود و اگر چیزی از خربزه باقی بماند به همان مقدار غم شما باقی می ماند که با این وصف اگر تمام خربزه را بخورید بهتر است . اگر ببینید که خربزه زیادی دارید با انبوهی از مشکلات رو به رو می شوید و اگر یکی از خربزه ها را بردارید کامیابی است به همان اندازه که برگرفته اید . دیدن خربزه لکه دار در خواب خوب نیست . در غیر فصل نیز خوردن خربزه خوب نیست و نشان غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب خربزه یوسف نبی

دیدن خربزه رنجوری بود
دیدن خربزه مالی باشد که بسعی دوستی بوی رسد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خاک

تعبیر خواب پیشنهادی

فتق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد . به حرف – غ – کلمه – غم باد – […]

پماد

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پماد در خواب ، بیانگر داشتن سلامت کامل است . آنلی بیتون می‌گوید : اگر دختری در خواب پماد درست کند ، یعنی در کارهایش […]

آب دریا

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب دریا فراخی روزی بود

بیلیارد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x