خردل

محمدبن سیرین گوید : خوردن خردل در خواب ، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز خوردن آن ، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیماری .
جابرمغربی گوید : خوردن خردل به خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و بعضی از معبران گویند : دلیل کند بر نج و مصیبت .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خردل یا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است چه خشک ببینیم و چه تر و تازه . خردل به صورت خشک و نکوبیده اندوه نزدیک است و غمی است که می توان از آن دوری کرد و بیننده این خواب بهتر است با احتیاط رفتار کند و در روزهای آینده و ترجیح دارد تا ده روز مراقب اعمال و رفتار خویش باشد . گرفتن خردل از کسی چه برای مصرف غذایی باشد و چه بی هدف گواه بر این است که از جانب آن کس غم یا زیانی به بیننده خواب می رسد . دهنده خردل در خواب اگر ناشناس باشد دشمن است . دادن خردل به دیگران همین تعبیر را دارد و می گوید از جانب بیننده خواب به اطرافیانش زیان می رسد که آزردگی خاطر پیدا می کند و گاه ممکن است این آسیب و زیان زیاد باشد . داشتن خردل ولی بیرون افکندن و دور ریختن آن از فشار غم و اندوه می کاهد ولی گویای آن نیست که غم اصلا وجود ندارد . جدا شدن از آن تخفیف غم است .

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت بلوط

دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام […]

آسیاب بادی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک آسیاب بادی : سودهای متعدد ولی کم ارزش یک آسیاب بادی خیلی بزرگ : شادی و ثروت مسیر پروانه یک آسیاب بادی […]

روزه
تعبیر خواب روزه

تعبیر خواب روزه ابن سیرین: اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند ، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند . […]

در آغوش گرفتن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می گیرند ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments