خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آن خود کنند .
۲ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

حمال

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن حمال خود دولت باشد به این مطلب رای دهید

انعکاس

لیلا برایت می‌گوید : شنیدن انعکاس صدای خود در خواب ، نشانه‌ی شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی ببینید و انعکاس صدای […]

تعبیر خواب آخور
تعبیر خواب آخور

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب آخور دیدی ، بدین معنی است که کوشش و سعی شما برای پیشبرد کارها بی‌نتیجه خواهد ماند . آنلی بیتون می‌گوید : دیدن […]

تعبیر خواب پنگوئن
تعبیر خواب پنگوئن

پنگوئن ها پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند، اما خیلی خوب شنا می کنند و بیشتر زندگی شان را در دریا می گذرانند. پس بایستی باتوجه به حرکات و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments