تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

تنور

محمدبن سیرین گوید : تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر بیند تنور در دست داشت ، دلیل کند […]

پیپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم . تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که […]

فندق

محمدبن سیرین گوید : دیدن مغز فندق ، دلیل مال است . اگر بیند که فندق بسیار داشت ، دلیل است از بخیلی منفعت یابد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید […]

تعبیر خواب سوره القیقمه

تعبیر خواب سوره القیقمه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره قیامت می خواند ، دلیل که در وقت ، شهادت آورد و با توبه از دنیا برود . ابراهیم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments