تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

بارکشیدن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت ، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد . اگر بیند که […]

اسقف کلیسا

لیلا برایت می‌گوید : دیدن اسقف کلیسا در خواب ، نشانگر غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا می‌گیرید ، علامت آن […]

ارمنی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک ارمنی : سرنوشت شما به نا امیدی و مصیبت کشیده میشود . شما ارمنی هستید : یک اتفاق مهم و جالب رخ […]

تخته سیاه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است که خبرهایی بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x