تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

نعره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نعره کشیدن در خواب تعبیر روشن و مشخصی ندارد و بیشتر به خاطر پرخوری و زود خوابیدن است . بسیاری از اشخاص ، به خاطر […]

آزاد شدن

حضرت دانیال گوید : اگر کسی بیند که آزاد شد ، یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا یابد و اگر وام […]

تعبیر خواب قرآن
تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن اغلب دلیل بشارتی است از جانب خداوند . مگر اینکه بببیند آیه عذاب می خواند که تعبیرش خشم  خشم پروردگار بوده و بایستی طلب مغفرت کند. تعبیر […]

کار

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کار دنیا می کرد ، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود . اگر بیند کار آخرت کرد ، دلیل که کار آخرتش راست […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of