تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

طعن

اگر بیند در خواب که نیزه بر تن کسی زد و در تن او شد ، دلیل بر سخنی زشت بود . اگر بیند کسی طعنه بر وی بزند ، […]

پیشواز

لوک اویتنهاو می گوید : پیشواز کردن مهمان ناخوانده آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است که میان آشنایان […]

گردن زدن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد ، اگر بیننده بنده بود آزاد شود ، اگر بیمار است شفا یابد . […]

فضله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است . چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments