تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

گاری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن را می رانید بر کارهای مربوط به خودتان تسلط می یابید و توفیق حاصل […]

تعبیر خواب هدیه دادن
تعبیر خواب هدیه

تعبیر خواب هدیه دادن ابن سیرین اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.   تعبیر خواب هدیه […]

حنا

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد ، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند ، لیکن در […]

خمیر کردن

محمدبن سیرین گوید : سرشتن آرد گندم ، دلیل مالی با سود بسیار از تجارت بود ، به شرط آن که خمیرش برآمده بود . اگر خمیرش برنخاسته بود ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments