تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

مجسمه

لوک اویتنهاو می گوید : مجسمه : آینده ای شیرین محمد بن سیرین گوید : تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد ، چون به خواب بیند غم و […]

تعبیر خواب آتشکده
تعبیر خواب آتشکده

ابن سیرین گوید : آتشکده به خواب ، جایگاه مکروه بود . ابراهیم کرمانی گوید : آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود . اگر بیند که در آتشکده رفت […]

پرستاری

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب […]

ناشنوا

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید با فرد ناشنوایی گفتگو می کنید ، علامت آن است که تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments