تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

تیغ

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تیغ در خواب نشان‌دهنده‌ی بروز مشکلات و گرفتاری‌ها است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است که در […]

نمایش

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش ایفا می کند ، علامت آن است که دوستی خوش مشرب از او خواستگاری خواهد کرد ، و […]

کامیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد . این تغییر در تعبیر و اختلاف […]

بند جوراب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک زن جوان خواب بندجوراب ببیند : او نباید فعلا امید موفقیت داشته باشد . یک زن جوان خواب ببیند که بند جورابش را […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of