تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پاسپورت

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پاسپورت در خواب ، نشانه‌ی داشتن روزهای خوب و یا رفتن به مسافرت است .

طنبور

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خنه طنبور می زد ، دلیل که خبر مصیبت شنود . اگر بیند طنبور بشکست ، دلیل که توبه کند . اگر بیماری […]

خانه

محمدبن سیرین گوید : خانه مفرد درخواب زن است . اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت ، دلیل که زنی خواهد ، با مروت و […]

بیل

محمد بن سیرین گوید : بیل در خواب خادمی است که کارها کند . ابراهیم کرمانی گوید : بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments