تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

دختر

محمدبن سیرین گوید : دختر به خواب دیدن ، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد . اگر بیند او را دختری آمد ، یا کسی دختر به وی بخشید […]

بی اعتنایی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد ، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید . اگر در خواب ببینید که یکی […]

فالوده

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند لقمه فالوده خورد ، دلیل است سخن خوش بگوید . اگر بیند که فالوده در دهن کسی نهاد ، دلیل است که از بهر […]

غل

محمدبن سیرین گوید : دیدن غل ، دلیل کفر است و میل کردن به ناحق . اگر کسی غل در گردن به خواب بیند که داشت ، دلیل است که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x