تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

سنجاقک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن سنجاقک در خواب ، علامت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد . ۲ـ اگر در خواب […]

طلوع آفتاب

لوک اویتنهاو می گوید : طلوع آفتاب : زندگی آرام

تعبیر خواب تیمم
تعبیر خواب تیمم

تعبیر خواب تیمم از خالد بن علی بن محد العنبری تعبیر خواب تیمم، دلالت بر سفر کردن دارد یا هشداری است براینکه، به مرضی دچار می شود که باعث تیمم […]

تعبیر خواب سوره الکوثر

تعبیر خواب سوره کوثر محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره کوثر می خواند ، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد ، لکن فرزندش کم بود . ابراهیم کرمانی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments