تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت نارنج

دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی . به این مطلب رای دهید

سوره التحریم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره تحریم می خواند ، دلیل که درخانه خود کار به نفاق کند و به دل نگاهداشت ایشان نجوید . سوره القصص حضرت […]

سفیداب

ابراهیم کرمانی گوید : سفیداب به خواب دیدن ، غم و اندیشه است و بعضی از معبران گویند : سفیداب ، دلیل گفتگوی بود . اگر بیند که سفیداب داشت […]

داخل آب رفتن

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت ، تن او قوی بود ، خاصه کاری اندر آنکار ظاهر گردد و اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments