تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ار آنلی بیتون
تعبیر خواب خرطوم فیل ، بیامگر این است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب فیل

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که این سوره ضحی می خواند ، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد . سوره المؤمن ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته با مردمان احسان […]

قالی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست ، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند بر […]

تعبیر خواب ساعت
تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت منوچهر مطیعی تهرانی در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند . اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی […]

سپر

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر ، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید . اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x