تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما ابن سیرین

خرما درخواب . مال و خواسته است .
اگر بیند خرما همی خورد ، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود ، اگر بازرگان است ، مالش زیاد گردد .
اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت ، اگر از اهل علم بود ، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد ، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
اگر بیند خرما خورد ، دلیل که میراث یابد .
اگر بیند خرمای نارسیده بخورد ، دلیل که میراث فرزندان یابد .
اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود ، چنانکه بار بسیار داشت ، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد . اگر بیند آن خرما بن خشک بود ، دلیل که میان ایشان جدائی افتد .
اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید ، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد .
اگر بیند خرما را ببرید ، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود .

تعبیر خواب خرما ابراهیم کرمانی

اگر بیند خرمای تازه داشت ، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
بعضی از معبران گویند : خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد .
اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت ، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند .
اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد ، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود .
اگر بیند خرما بن خشک می برید ، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد .

تعبیر خواب خرما جابر مغربی

اگر بیند خرما بدست فراگرفت ، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد .
اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت ، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود
بعضی گویند : از مردی جاهل سخن مفید شنود .
اگر صاحب خواب غمگین شود ، شادمان شود و از غم فرج یابد .

امام جعفر صادق در تعبیر خرما گفته اند:

دیدن خرما ، مال حلال بود ، از جهت رئیسی کریم
دیدن بسر در خواب ، ( یعنی غوره خرما ) ، دلیل دین پاک و مال حلال است
دیدن خرمای تازه ، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است . اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد . بهره ای می برید . توفیقی حاصل می کنید . اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید . چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد . اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید . اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد . اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست . این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد .

آنلی بیتون معتقد است:

۱ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .
۲ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب خواستگاری

 

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب افسار
تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار آنلی بیتون مشاهده‌ی افسار در خواب ، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار […]

زدن

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که او را با تازیانه زدند ، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که […]

لوبیا

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت ، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : […]

تعبیر خواب
تعبیر خواب اظهار عشق

تعبیر خواب اظهار عشق  آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments