خر زهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات گرسنه آن را نمی خورند . این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی است و گل خر زهره غم است که سرخ آن از سفید بهتر است زیرا خر زهره سفید ، ماتم نیز همراه دارد . اگر کسی گلدان خر زهره برای شما آورد اندوهی به شما می دهد که پر دوام است و اگر شما به کسی دادید همین تعبیر را دارد . در هر صورت دیدن خر زهره در خواب غم و تلخ کامی است و خوب نیست .

تعبیر خواب پیشنهادی

غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد ، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید ، یا از مال سلطان چیزی به […]

پاسپورت

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پاسپورت در خواب ، نشانه‌ی داشتن روزهای خوب و یا رفتن به مسافرت است .

نعل

خالد اصفهانی : اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر نعل استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد […]

قهوه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانة آن است که در دعواهای […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments