خر مهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد . بازی کردن با خر مهره خود فریبی است . آویختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چیزهای باطل مباهات می کنید یا غلو می نمائید و خود را غیر از آن چه هستید نشان می دهید . ریا می کنید و لاف می زنید . اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می بندید دوست خود را فریب می دهید . اگر ببینید به گردن گربه خویش خر مهره می آویزید همسر خویش را گول می زنید یا زنی دیگر از شما فریب می خورد و دروغ می شنود .

تعبیر خواب پیشنهادی

انگشت شصت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود . شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید […]

تعبیر خواب آلوچه
تعبیرخواب آلوچه

تعبیرخواب آلوچه از یوسف نبی تعبیرخواب آلوچه و  آلو ومیوه هائی دیگر اشاره به خوشدلی دارد.   تعبیرخواب آلوچه از ابن سیرین اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به […]

فرجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و […]

صورتحساب

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت کنید ، معنایش این است که در وضعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت و امکان دارد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments