خشت

محمدبن سیرین گوید : خشت درخواب مال بود ، مجموع چنانکه در تاویل ، هر خشتی را هزار درم نهاده بود . اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک شد ، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود . اگر بیند که خشت در دست فرا گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل که هزار درم بیابد یا کسی بدو دهد . اگر بیند او را خشت بسیار جمع شده بود دلیل که او را مال و منفعت بسیار جمع گردد .
ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که خشت از دیوار می تراشید ، دلیل که مال خداوند دیوار برود . اگر بیند خشت را پاره پاره کرد و پراکنده نمود ، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند .
جابر مغربی گوید : خشت پخته به خواب دیدن بد بود ، زیرا که آتش به وی رسیده است ، از این سبب ، دلیل بر غم و اندوه کند و بناها دیدن که از خشت پخته و گچ بود بد بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خشت در خواب گویای مال بی بنیادی است که چه آسان به دست آمده باشد و چه دشوار زود از بین می رود . خشت در خواب های ما اسقاط تکلیف است بدون تعهد و التزام . چنان چه در خواب دیدید کسی خشت می زند و آن خشت ها به شما تعلق دارد و به دستور شما زده می شود به دست شما می رسد آن پول یا مال مثل همان خشت است و بی دوام هستند . به دوام و بقای آن نمی توانید امیدوار باشید . اگر در خواب ببینید دیوار یا بنایی از خشت را خراب می کنید و می تراشید مال خود را در راه بیهوده خرج می کنید . برخی از معبران نوشته اند اگر ببینید بنایی از خشت را خراب می کیند جایی را می سازید و ساختمان می کنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

گرمابه

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، […]

apologize
تعبیر خواب نبخشیدن

تعبیر خواب بخشیدن ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی می کنید ولی او به سختی شما را می بخشد، نشانه آن است که در […]

توله سگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . […]

روزها

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه ، دلیل که کاری شروع کند و پندارد در آن خیر است و شر بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments