خصومت

بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد ، تاویلش به خلاف این است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد ، دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد . اگر به خلاف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان رسد . اگر بیند پادشاه به خصومت رفت ، دلیل که حاجتش روا شود . جابر مغربی گوید : اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد ، دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آشنا
تعبیر خواب آشنا

آنلی بیتون می‌گوید : تعبیر خواب آشنا و ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان ، دلیل بر آن دارد که خبری خوب و خوشحال کننده به […]

طلوع آفتاب

لوک اویتنهاو می گوید : طلوع آفتاب : زندگی آرام

ماسه

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با کمبود و زیان است .

توبره

محمدبن سیرین گوید : توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است ، خاصه که نو بود . اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد ، دلیل که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x