خطمی

محمدبن سیرین گوید : خطمی درخواب دروقت خود ، دلیل بر منفعت اندک کند و بی وقت ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن آن ، دلیل بر مضرت و نقصان کند و سر شستن با آن ، دلیل است بر توبه کردن و پاکدینی .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن خطمی در خواب به دو نوع اتفاق می افتد . یا نهال خطمی را با گل و برگ و ساقه می بینید و یا گل خطمی را که مانند _ گل سرشوی _ از آن استفاده می شود و در پزشکی سنتی نیز کاربرد فراوان دارد و به این صورت که بیماران را با جوشانده گل خطمی تنقیه می کنند و یا به عنوان ملین و مسهل خورانده می شود . دیدن نهال خطمی با برگ و گل و ساقه بشاشت است و گشودگی ، گل خطمی سفید بهتر از گل خطمی کبود یاسرخ و صورتی است چیدن گل خطمی بهره یابی است به قدر گلی که می چینید . اما اگر خطمی را به عنوان دارو دیدید و مجبور بودید از آن بخورید یا استفاده کنید اندوهی به شما می رسد که کراهت آن بیشتر از غم و غصه آن است . اگر خطمی به شما خوراندند شما را مجبور به انجام کاری مکروه می کنند و اگر شما به کسی خطمی تعارف کردید که بخورد این شما هستید که او را به کاری مکروه دعوت می نمایید . خطمی به هر صورت هر چه از نیکی و بدی در خواب دارد شدید نیست . نه بدی و کراهت آن زیاد است و نه شادی و امید و فراغتی که می بخشد زیاد می ماند و این هر دو به قدر عمر گل نهال خطمی دوام دارند .

تعبیر خواب پیشنهادی

آمپول

مولف گوید : آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو اگر آمپول زده و برمی گشت مفارقت یافتن از ترس وبیم چنین ترسی و […]

جارچی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانة آن است که بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب می رسد . ۲ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب […]

تره دوغ

محمدبن سیرین گوید : خوردن تره دوغ به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند .

کاکائو

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کاکائو در خواب ، نشانة وقت گذرانی با دوستانی ناپسند و سرگرمی و پر کردن اوقات زندگی است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x