خفاش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است . دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد . اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است . اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است . اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .
۲ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

تعبیر خواب پیشنهادی

انگشت شصت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود . شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید […]

تظاهرات

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تظاهرات در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که وضعیت نامساعدی در پیش رو دارید . اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید ، به معنای […]

چشم پزشک

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، علامت آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی […]

سوره آل عمران

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره آل عمران می خواند ، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود . ابراهیم کرمانی گوید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments