تعبیر خواب پیشنهادی

مرهم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد ، دلیل بر صلاح دین اوست . اگر بیند مرهم خورد ، دلیل که چیزی حرام خورد . اگر […]

رنده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رنده دو نوع داریم . یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری . رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و اسراف گر که […]

تعبیر خواب نماز
تعبیر خواب نماز

اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد ، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد ، دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد . اگر […]

تعبیر خواب لکه روی بدن
تعبیرخواب علامت روی بدن

تعبیر خواب علامت روی بدن و پیسی عمدتا تعبیر خوبی ندارد و میتواند بیانگر این باشد که راز صاحب خواب خواب  بزودی فاش می شود. تعبیر خواب علامت از آنلی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments