خوان

دیدن خوان در خواب غنیمت حاضر بود .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که خوانی داشت و بر وی نان ها بود و از آن میخورد ، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود ، پیدا کردن بیماری باشد و بیکاری .
جابر مغربی گوید :
خوان آراسته درخواب نیکو و قوت دین باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند ، دلیل غم و اندوه باشد و بسیار خوردن طعام بر خوان ، دلیل بر درازی عمر کند . اگر بیند که بر خوان از سه گونه طعام بود ، دلیل روزی او بود که به او و فرزندان او رسد . و بعضی گویند : عز و شادی بود وکارهای او به نظام شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است .
اول : غنیمت نقد و حاضر .
دوم : مردی شریف و بزرگوار .
سوم : قوت و استحکام دین .
چهارم : نظم و نظام کارها و امور .
پنجم : عزت و شادمانی .

تعبیر خواب پیشنهادی

ددگان

چهار پا محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ددگان داشت و جمله خر شدند ، یا یکی از ایشان خر شدند و یکی گاو و یکی اشتر و یکی […]

درخت نی

دلیل بود بر مردی بدخوی و سخن چین .

تعبیر خواب سوسک بالدار
تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک منوچهر مطیعی تهرانی: سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و […]

تعبیر خواب آفتابه
تعبیر خواب آفتابه

ابن سیرین در تعبیر خواب آفتابه می گوید: آفتابه در خواب ، زن خادمه بود ، یا کنیزک ، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند . بعضی از معبران گفته […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments