خودکشی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جاز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شنیدن صدای جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد لاف و دروغی است که می شنویم […]

جنب بودن

اگر بیند جنب است ، دلیل که در حرام ، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند : سفر کند ، و مراد دنیا بیاید و کارش […]

مطربی

اگر دید مطربی کرد و روی می زد ، دلیل که به چیزهای حرام آید و در دیدن مطربی کردن خیری نباشد . به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب سوره المجادله

تعبیر خواب سوره المجادله محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره مجادله می خواند ، دلیل است او را با زنان خصومت افتد . تعبیر خواب افسار   ابراهیم کرمانی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments