تعبیر خواب پیشنهادی

منقار

اگر بیند او را به سان مرغان منقار بود ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . اگر بیند کرکس یا عقاب او را به منقار بزد چنانکه […]

تعبیر خواب دویدن
تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن لوک اویتنهاو دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی […]

تله حشرات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست . ۲ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند […]

استفراغ
تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب استفراغ حضرت دانیال اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد ، دلیل که از معصیت توبه کند . اگر قی نتوانست کرد ، دلیل که […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of