تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الغاشیه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره غاشیه می خواند ، دلیل که از هول قیامت ترسد و توبه کند و از آن ترس ایمن گردد . ابراهیم کرمانی گوید […]

تند باد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . […]

یتیم

آنلی بیتون می‌گوید : همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کمک و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید . اگر […]

وزیر

اگر بیند که وزیر پادشاهی بود ، دلیل دولت است . اگر آن پادشاه بد بود ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند که وزیری او را کلاه […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of