خود

محمدبن سیرین گوید :
خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد . اگر بیند که خود فولاد بر سر دارد ، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود . اگر بیند که خود را از سر برداشت ، دلیل که عز و جاه او کمتر شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی خود بر سر بیند ، دلیل که او فرزند زیرک بود ، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند ، دلیل بر فرزندی بود .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی بیند که خود فولاد روشن بر سر داشت ، دلیل که از مهتری قوت و حشمت دهد . اگر بیند که کسی خود از سرش برداشت ، دلیل کهحالش ضعیف شود . اگر بیند که خود او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که قوت و عزت او زایل شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خود در خواب بر پنج وجه است .
اول : قوت .
دوم : مال و بزرگی .
سوم : فرزند .
چهارم : بقا و نیکوئی .
پنجم : چیزی که خود را از آن به مکروحیله بازدارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر […]

حمایل نظامی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامی بر لباس خود دارید ، نشانة آن است که با رفتارتان تنها توجه افراد سیکسر را به خود جلب کرد […]

میراث

آنلی بیتون می‌گوید : خواب دریافت ارث ، نشانة وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است .

ناودان

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که آب از ناودان به زیر می آمد ، دلیل است در ان مقام خون ریختن پدید آید . اگر بیند که باران […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of