خود

محمدبن سیرین گوید :
خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد . اگر بیند که خود فولاد بر سر دارد ، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود . اگر بیند که خود را از سر برداشت ، دلیل که عز و جاه او کمتر شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی خود بر سر بیند ، دلیل که او فرزند زیرک بود ، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند ، دلیل بر فرزندی بود .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی بیند که خود فولاد روشن بر سر داشت ، دلیل که از مهتری قوت و حشمت دهد . اگر بیند که کسی خود از سرش برداشت ، دلیل کهحالش ضعیف شود . اگر بیند که خود او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که قوت و عزت او زایل شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خود در خواب بر پنج وجه است .
اول : قوت .
دوم : مال و بزرگی .
سوم : فرزند .
چهارم : بقا و نیکوئی .
پنجم : چیزی که خود را از آن به مکروحیله بازدارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب زعفرون
تعبیر خواب زعفرون

تعبیر خواب زعفرون ابن سیرین اگر کسی بیند زعفران با خود داشت ، دلیل که مردمان به قدر آن وی را مدح و ثنا گوید ، خاصه چون بیند زعفران […]

آدم حقه باز

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‌بازی هم سفر می‌باشید ، معنی آن این است که شما می‌ترسید که در راه از بقیه عقب‌تر باشید […]

تعبیر خواب ظرف مسی
تعبیرخواب ظرف مسی

تعبیرخواب ظرف مسی از ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که ظرف مسی صاف می کردید یعنی مشکلی به دست شمت گشوده می شود .حضرت دانیال دیدن مس را, در […]

بی ادب بودن

لوک اویتنهاو می گوید : بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x