تعبیر خواب پیشنهادی

برزخ
تعبیر خواب برزخ

تعبیر خواب برزخ اگر کسی در خواب دید که او را به دوزخ بردند، گنهکار است و باید توبه کند. ولی اگر دید در کنار دوزخ ایستاده و دوزخیان را […]

تعبیر خواب آبگینه

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب آبگینه می گوید: اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند […]

چوبه دار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب دوستی را پای چوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی […]

یاقوت

محمدبن سیرین گوید : یاقوت درخواب زن بود یا کنیزک . اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر . اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments