خیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است . اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه دیدید که خیک باد کرده ای همراه دارید یا متعلق به شما است کاری بیهوده و عبث انجام می دهید که در پایان هیچ چیز برایتان باقی نمی ماند و چیزی قابل دستتان را نمی گیرد . اگر در خیکی که به خواب دیده اید عسل بود با مردی اندیشمند و خوش صحبت آشنا می شوید یا زنی که خردمند و مدیر و مدبر است و در عین حال داشتن زیبایی و سخن شیرین . اگر در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید کسی سر راه شما قرار می گیرد که ترش روی و بد اخلاق است اما خیر خواه است و سود می رساند و بخشندگی بسیار دارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

بالا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید […]

طلوع آفتاب

لوک اویتنهاو می گوید : طلوع آفتاب : زندگی آرام

درخت فندق

دلیل کند بر مردی عرب و سخت دل ، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر است .

مرد مجرد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر مردی خواب ببیند مجرد است ، نشانة آن است که باید از معاشرت با زنان دوری کند . ۲ـ اگر زنی ، مرد مجردی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments