خیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است . اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه دیدید که خیک باد کرده ای همراه دارید یا متعلق به شما است کاری بیهوده و عبث انجام می دهید که در پایان هیچ چیز برایتان باقی نمی ماند و چیزی قابل دستتان را نمی گیرد . اگر در خیکی که به خواب دیده اید عسل بود با مردی اندیشمند و خوش صحبت آشنا می شوید یا زنی که خردمند و مدیر و مدبر است و در عین حال داشتن زیبایی و سخن شیرین . اگر در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید کسی سر راه شما قرار می گیرد که ترش روی و بد اخلاق است اما خیر خواه است و سود می رساند و بخشندگی بسیار دارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

بشقاب پرنده

مولف گوید : دیدن بشقاب پرنده در خواب دلیل بر ورود افراد ناشناس به آن محل می باشد . اگر بشقاب پرنده نورانی بود دلیل بر متدین بودن آن اشخاص […]

تعبیر خواب سوره الاحقاف

اگر بیند سوره احقاف می خواند ، دلیل که فرمان پدر و مادر ببرد . ابراهیم کرمانی گوید : با مادر و پدر احسان نماید . سوره عنکبوت حضرت امام […]

مامینا

به خواب دیدن دروقت و بی وقت غم بود .

شکاف

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن شکاف بر سطح دیوار یا اشیاء در خواب ، نشانةآن است که در ادارة امور شغل خود با مشکلاتی روبرو خواهید شد که باعث […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x