تعبیر خواب پیشنهادی

خفاش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است . دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب […]

نخود

خالد اصفهانی : دیدن نخود به خواب تر و خشک ، دلیل غم است . اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود . منوچهر مطیعی تهرانی […]

کرته

جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود […]

نفقه

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که نفقه دریافت می‌کنید ، بیانگر آن است که کمی از مشکلاتتان را حل می‌کنید . نفقه پرداختن در خواب ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments