تعبیر خواب پیشنهادی

مسافر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودی اوضاع پیرامون شماست . اگر مسافران در حال رفتن باشند ، علامت آن است که […]

بازرگان

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که بازرگان هستید ، بیانگر پیشرفت در امور شغلی است . اگر در خواب بازرگانی را ببینید ، علامت آن است که در […]

دوختن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید . اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت ، تاویلش […]

آسیاب آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آسیاب آبی : خوشبختی شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments