تعبیر خواب پیشنهادی

خصومت

بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد ، تاویلش به خلاف این است […]

دستبند
تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دستبند ابن سیرین تعبیر خواب دستبند برای زن نشانه شوهر و برای مردان نشانه غم و اندوه و تنگدستی است. تعبیر خواب دستبند نقره ، غم و اندوه […]

امین

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را فرد امینی ببینید ، بیانگر موفقیت در امور مالی است . دیدن افراد درستکار و امین در خواب ، نشانه‌ی آن […]

بی تربیتی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی تربیت هستید : نگذارید روی شما تاثیر بگذارند . دیگران بی تربیت هستند : دیگران باعث بوجودآمدن یک حادثه می شوند . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x