تعبیر خواب پیشنهادی

حنوط

بوی خوشی است که بر مرده پراکنند . محمدبن سیرین گوید : اگر حنوط بر وی پراکنند ، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد . اگر این […]

ابراز علاقه
تعبیرخواب ابراز علاقه

تعبیر خواب ابراز علاقه در کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب ابراز علاق یک زن متشخص به شما : حقارت و شرمساری آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند کسی به او ابراز […]

سیکی

محمدبن سیرین گوید : سیکی دراصل ، مال حرام است . اگر بیند درمیان سیکی غرق گردید ، دلیل که در فتنه افتد . اگر بیند سیکی می خورد ، […]

اعلام خطر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما اعلام خطر می کنید : نقشه هایتان را دنبال کرده و آنها را عملی کنید ، حتما موفق خواهید شد . شما اعلام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x