داس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند داس در دست داشت ، دلیل که آلتی بیاورد که وی را مال حاصل شود . اگر بیند با داس کشت و درو کرد ، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود . اگر داس او بشکست و یا ضایع شد ، مال او نقصان یابد .
جابر مغربی گوید : اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت ، دلیل بود که از مال حرام چیزی حاصل کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد . چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است . اگر دیدید داس به کسی می دهید به او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید . داس تیز بهتر از داس کند است و چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است خواب شما می گوید احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست . داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می آید . تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن داس در خواب ، نشانة آن است که بیماری مانع رسیدگی به کارها و همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .
۲ـ دیدن داس قدیمی و شکسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و شکست در اقدامات حرفه و کار است .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب پادشاه
تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه ابن سیرین دوازده چیز است که بیننده خواب را ، دلیل بر پادشاهی است . اول : آن که بیند که پیغمبر صلی الله علیه و آله […]

سکبا

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سکبا باگوسفند و حوائج نیکو و عسل پخته بود ، دلیل است عیش نیکو و عز و جاه یابد . اگر به گوشت گاو […]

ریل راه آهن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، […]

اکسیر حیات

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب چیزی به عنوان اکسیر حیات مشاهده نمودید ، بدین معنا است که برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش می‌کنید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments