داس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند داس در دست داشت ، دلیل که آلتی بیاورد که وی را مال حاصل شود . اگر بیند با داس کشت و درو کرد ، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود . اگر داس او بشکست و یا ضایع شد ، مال او نقصان یابد .
جابر مغربی گوید : اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت ، دلیل بود که از مال حرام چیزی حاصل کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد . چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است . اگر دیدید داس به کسی می دهید به او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید . داس تیز بهتر از داس کند است و چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است خواب شما می گوید احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست . داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می آید . تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن داس در خواب ، نشانة آن است که بیماری مانع رسیدگی به کارها و همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .
۲ـ دیدن داس قدیمی و شکسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و شکست در اقدامات حرفه و کار است .

تعبیر خواب پیشنهادی

دهلیز

ابراهیم کرمانی گوید : دهلیز خانه به خواب ، خادم خانه است . اگر بیند دهلیز خانه نکو و آبادان است ، دلیل بر تندرستی خدمه منزل است . اگر […]

تعبیر خواب بخرمالو
تعبیر خواب خرمالو

تعبیر خواب خرمالو (میوه شیرین) از حضرت دانیال هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی‌وقت میوه خورد، دلیل که […]

پله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می رساند . از گودال بالا می آورد […]

امانت فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب ، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی زیاده‌روی کرده و دچار بدنامی می‌شوید . اگر در خواب مشاهده […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments