دام

محمدبن سیرین گوید : دام اگر بیند ، مکر وحیلت بود . اگر بیند پای او در دام گرفتار است ، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود . اگر بیند پایش از دام گشوده گشت ، تاویلش به خلاف این بود
جابر مغربی گوید : اگر جانوری از جمله حیوانات با دام بگرفت ، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده ، مطیع و فرمانبر خود کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دام در خواب گرفتاری ا ست . اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید ، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست . اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید . اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست . اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید . دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید . اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .
۲ـ اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .
۳ـ دیدن دام خالی در خواب ، علامت آن است که به فقر وتنگدستی مبتلا خواهید شد .
۴ـ دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

دکمه

اکثر اوقات دکمه‌ها در خواب به لباس متصل‌هستند که نشان دهنده جزیی از جسم شما وظاهرتان می‌باشند . اگر در خواب در حال بستن ویا باز کردن دکمه لباس بودید […]

صحیفه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بر صحیفه چیزی نوشت ، دلیل که میراث یابد اگر چیزی ننوشت ، دلیل است میراث طلبد و فائده نرسد .

کنگر

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید که کنگر داشت و بخورد ، دلیل که غمگین شود ، اگر نخورد ، غم نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : […]

کشت و زرع

محمدبن سیرین گوید : دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است و گویند دیدن کشاورزی ، روزی حلال است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments