دام

محمدبن سیرین گوید : دام اگر بیند ، مکر وحیلت بود . اگر بیند پای او در دام گرفتار است ، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود . اگر بیند پایش از دام گشوده گشت ، تاویلش به خلاف این بود
جابر مغربی گوید : اگر جانوری از جمله حیوانات با دام بگرفت ، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده ، مطیع و فرمانبر خود کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دام در خواب گرفتاری ا ست . اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید ، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست . اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید . اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست . اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید . دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید . اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .
۲ـ اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .
۳ـ دیدن دام خالی در خواب ، علامت آن است که به فقر وتنگدستی مبتلا خواهید شد .
۴ـ دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب طلا
تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از ابن سیرین تعبیر خواب طلا برای مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود . اگر بیند که زر […]

پل

محمدبن سیرین گوید : پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ ، که مردمان به سبب او به مراد برسند . ابراهیم کرمانی گوید : پل در خواب تاویلش نیکو […]

تبیره

به فارس طبل است . دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و روشن و این جمله ، دلیل بر زننده آن کند . محمدبن […]

ماما

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد که احتمال رهایی از آن بسیار کم است . ۲ـ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x