دباغی

محمدبن سیرین گوید : دباغی کردن در خواب ، گذاشتن شغل مردمان بود . اگر کسی به خواب بیند که دباغی می کرد . دلیل که شغل مردمان به صلاح بگذارد . اگر بیند مرده را زنده همی کرد ، دلیل که پیشه را دباغی کند . ابراهیم کرمانی گوید : دباغی در تاویل والی بود که مردمان سرای ها به وی سپارند و میراث وارثان قسمت کند و پوست درخواب مال و میراث بود . اگر دباغی به خواب بیند که مرده زنده کرده ، دلیل که از دباغی بی نیاز گردد . جابر مغربی گوید : دباغی به خواب دیدن ، در تاویل ، مردی بود که صلاح کار بدو بود .

تعبیر خواب پیشنهادی

راه

محمدبن سیرین گوید : راه به خواب دیدن ، دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا . اگر بیند بر شاهراه می رفت ، دلیل […]

غل

محمدبن سیرین گوید : دیدن غل ، دلیل کفر است و میل کردن به ناحق . اگر کسی غل در گردن به خواب بیند که داشت ، دلیل است که […]

قوطی

لوک اویتنهاو می گوید : قوطی کنسرو : پول پس انداز شده

به هوش آمدن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب کسی را به هوش بیاورید ، علامت آن است که با افراد جدیدی همنشین می‌شوید و به مقام‌های بالایی دست پیدا می‌کنید . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments