تعبیر خواب پیشنهادی

کتاب فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کتابفروشی در خواب ، نشانة آن است که در کنار کارهای دیگر به ادبیات علاقمند می شوید . به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب عسل
تعبیر خواب عسل

تعبیر خواب عسل ابراهیم کرمانی عسل در خواب ، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها ، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی […]

سربریدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است . ۲ـ اگر خواب ببینید سر از […]

تعبیر خواب رختخواب
تعبیر خواب رختخواب

تعبیر خواب رختخواب لوک اویتنهاو رختخواب کثیف : خوشبختی خانوادگی از تخت افتادن : احتیاط کنید تختخواب زیبا : ازدواج موفق رختخواب خالی : مرگ از تخت برخاستن : شما […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments