تعبیر خواب پیشنهادی

امتحان

لوک اویتنهاو می گوید : امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد مردود شدن […]

روژ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روژ را نیز زن ها در خواب می بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن […]

سوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوت در خواب های ما خدمتکار است پر غلغله و خروش یا کارمندی است که کار نمی کند ولی ادعای زیاد و مزاحمت بسیار دارد […]

شمش طلا

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments