تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش از ابن سیرین دیدن کفش درخواب ، دلیل زن بود . اگر بیند کفش نو در پای کرد ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . […]

بستر

محمدبن سیرین گوید : بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از […]

ریوند

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ریوند بسیار داشت ، دلیل است در غم و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که از بهر علتی ریوند خورد و از […]

سرمه دان

محمدبن سیرین گوید : سرمه دان درخواب ، زنی بود که همیشه خدای را به یاد دارد و مردمان را به راه دین خواند . اگر بیند که سرمه دانی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments