تعبیر خواب پیشنهادی

ضرابی

محمدبن سیرین گوید : دیدن ضرابی کردن ، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید . جابرمغربی گوید : اگر بیند درم و سره می کرد […]

قابلمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته می شود و گاه نیز […]

دیدار

لوک اویتنهاو می گوید : دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره به این مطلب رای دهید

خرگوش صحرائی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments