تعبیر خواب پیشنهادی

غش کردن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غش می کنید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی که […]

سالک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سالک در خواب مقداری پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبیر شده . این را جای دیگر هم توضیح داده ام ولی تکرار […]

برگستوان

پوشش اسب محمد بن سیرین گوید : درخواب استوار و محکم کاری است . اگربیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود ، دلیل که کار وی محکم و استوار گردد […]

خار

در خواب وام است . اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد ، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments