تعبیر خواب پیشنهادی

سوره یس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره یس می خواند ، دلیل که عاقبت به خیر بود . ابراهیم کرمانی گوید : عمرش دراز بود و از خدا رحمت یابد […]

فانوس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که […]

پست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید . انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت […]

صوفی شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست ، دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آخرت پردازد . اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x