تعبیر خواب پیشنهادی

سرخک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت ان است که افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد […]

ترن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترن زندگی است و کوپه خانواده . معبران خارجی تا آن جا که نوشته هایشان را به دست آورده ام ترن و قطار را زندگی […]

تاج خروس

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهی و دانش کم است . بینندة خواب باید تلاش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد […]

نفس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به شخصی که نفسی معطر دارد نزدیک می شوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments