تعبیر خواب پیشنهادی

مه

لوک اویتنهاو می گوید : مه که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی که از بالا فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری بسیار غلیظ : شما گرفتار […]

سوره مریم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره مریم می خواند ، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالی باشد از عذاب . ابراهیم کرمانی گوید : راه خیر برگزیند […]

طلسم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت […]

باد و بوران

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن باد سخت بیگانه باشد آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی باد و بوران شدید در خواب ، بیانگر آن است که کارهایی انجام می‌دهید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments