تعبیر خواب پیشنهادی

تاریکخانه عکاسی

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید در یک عکاسی مشغول به کار هستید ، به این معنا است که با فکر و درایت دشمنانتان را مغلوب می‌کنید . […]

بالا سر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانة آن باشد که خطری شما را تهدید […]

سایه

محمدبن سیرین گوید : سایه در خواب ، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه درخواب بزرگی است از پادشاه و همچنین سایه کوچک درتاویل پادشاه بود و سایه دیوار […]

فرع دوم [غیبگوئی

: در چگونگی غیب‌گوئی، بدان که نفس ناطقه نیرومند که بهمه سو از بالا و فرود پرواز گیرد و چنان نیرومند باشد که پرداخت بکار تن بازگیرش از پیوست بمبادی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments