تعبیر خواب پیشنهادی

ناطف

اگر بیند ناطف داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد . جابر مغربی گوید : دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال […]

درویشی

محمدبن سیرین گوید : درویشی درخواب بهتر از توانگری است ، خاصه در راه دین و صلاح و عاقبت . اگر بیند که درویش شده است ، دلیل کند بر […]

تعبیر خواب برنج
تعبیر خواب برنج

دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن خواب برنج پخته و خام تعابیر متفاوتی دارد. رنج و زحمتی که برای کشت برنج کشیده می‌شود به‌نوعی در تعبیر خواب منعکس‌شده […]

پاپیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد و به خصوص از این […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments