درو کردن

تعبیر خواب درو کردن

تعبیر خواب درو کردن از آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید کشاورزان محصولات خود را درو می کنند ، علامت آن است که به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت .
۲ـ اگر خواب ببینید کشاورزان با تنبلی مشغول درو هستند ، علامت آن است که هنگام چشیدن طعم خوشبختی واقعه ای تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد .
۳ـ دیدن ماشین مستعمل درو در خواب ، علامت نومیدی از امور تجاری و زیان در کار است .

تعبیر خواب درو کردن در کتاب سرزمین رویاها

شما یک محصول را درو می کنید : بدشانسی در عشق

کارگران در حال دروکردن : پول براحتی بدست خواهید آورد .

یک محصول فراوان را درو می کنید : طبیعت با شما مساعدت می کند .

یک محصول بد درو شده : ناکامی

 

تعبیر خواب درو کردن گندم

گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر کسی در خواب در حال درو کردن خوشه های گندم رسیده بود، حاصل کارش سود فراوان به او خواهد رساند ولی اگر گندم را خرمن کرده بود، مال فراوان بدست خواهد آورد. اگر گندم را در محلی مخفی می کرد، آدمی خسیس و حریص است. اگر به کسی از گندمها انفاق کرد، نعمتش زیاد می شود و اگر امتناع از انفاق کرد، آن گندمها برای او سودی نخواهد داشت.

خالد بن علی بن محد العنبری معتقد است:

درو کردن در خواب، بر فتنه و آشوب دلالت دارد.

تعبیر خواب پیشنهادی

پای تابه

محمدبن سیرین گوید : پای تابه در خواب ، چون نهاده بود ، مال است و چون بر پای پیچیده بیند ، سفر است . اگر بیند پای تابه در […]

عود سوز

محمدبن سیرین گوید : دیدن عود سوز به خواب ، دلیل غلام یا کنیزک بود . اگر بیند عودسوز داشت ، دلیل که غلام یا کنیزک به دست آورد . […]

تجملات

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که با تجملات زندگی می‌کنید ، به این معنا است که در امور مالی دچار ضرر می‌شوید . آنلی بیتون می‌گوید : […]

لوح محفوظ

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب ، دلیل علم و حکمت است . جابرمغربی گوید : اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت ، دلیل […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments